TIMETABLE

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

05:00 - 06:00

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

06:00 - 07:00

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

06:30 - 07:30

PAIRS WOD

09:00 - 10:00

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

03:30 - 04:30

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

04:30 - 05.30

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

05:30 - 06:30

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

06:00 - 07:00

STRONGMAN

06:30 - 07:30

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT

CROSSFIT